Assemblees de Barri (En fase d’aportacions)

Eina de descentralització participativa i transparència.

NECESSITATS A SOLUCIONAR

 • Manca de cultura i d’eines de participació.
 • Donar seguiment i avaluació.
 • Fomentar la participació per projectes.
 • Donar seguiment i continuïtat a la participació.

OBJECTIUS A ASSOLIR

 • Arreplegar les necessitats que hi ha als barris i diagnosticar la seva situació de manera continuada.
 • Facilitar el seguiment i la transparència relacionada amb els projectes que impliquen els barris.
 • Millorar la cultura i l’estructura local de participació.
 • Donar traçabilitat i rendiment de comptes als projectes i polítiques locals.
 • Establir una xarxa intra i inter-barris.
 • Generar coneixement i solidaritat entre territoris.

ACCIONS A IMPLEMENTAR

El projecte es centra en la realització de sessions de treball als diferents barris/territoris del poble, poden agrupar més d’un barri si es donen les condicions per fer-ho.
Aquestes sessions seran de tres tipus:

 • Seguiment/diagnosi: en aquestes hi haurà un rendiment de comptes dels projectes que afecten al territori en qüestió i es treballarà una posada al dia de les necessitats i problemàtiques de cada barri.
 • Propostes: analitzats els diagnòstics i elements de seguiment, es treballaran conjuntament els projectes a desenvolupar per resoldre els problemes i necessitats detectades.
 • Conjuntes: sessions generals que tracten temes que impliquen a tot el municipi, per exemple els moments de definir quins projectes finalment es porten a terme, les presentacions inicials…

Es pensa que aquestes assemblees siguen una eina de continuïtat de la participació al poble i es desenvolupen en cicles anuals.

PRESSUPOST GLOBAL I EXECUCIÓ

Aquest projecte contarà amb el suport d’un equip extern i es pressupostarà aquest assessorament en 14.000,00€ més IVA.

Es contemplen 8 mesos d’execució, tenint en compte que als primers 6/7 es deuran tenir preparades les propostes per a pressupostar en l’exercici següent, sent els últims 1/2 mesos per redacció de memòries de procés, avaluació i presentació final.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.