Diagnòstic de l’estat actual del comerç i possible impacte de la nova variant (En fase d’aportacions)

Estudi i anàlisi de la situació del comerç per gremis, zones i sectors d’activitats, identificant punts forts i febles, amenaces i oportunitats, obtenint així, una informació sobre la qual prendre decisions i línies d’actuació.

NECESSITATS A SOLUCIONAR

 • Millorar la competitivitat del teixit comercial del municipi, eliminar aquells aspectes que el perjudiquen i incorporar innovacions que el reforcen.
 • Minimitzar l’impacte negatiu de la variant ja que l’afluència de pas es veurà reduïda.

OBJECTIUS A ASSOLIR

 • Promoure un entorn que afavorisca l’exercici de l’activitat comercial.
 • Dotar de ferramentes que milloren l’eficàcia i l’eficiència dels comerços i les empreses que done lloc a una major fidelització del client.
 • Treballar conjuntament en un pla de dinamització que millore la coordinació i la cooperació en les campanyes i impulse el moviment associatiu.
 • Evitar la pèrdua de comerços i teixit empresarial.
 • Sensibilització tecnològica.
 • Millora de l’entorn dels espais comercials urbans.

ACCIONS A IMPLEMENTAR

 • Estudi previ: anàlisi i aproximació sobre què és el que busquem, definició d’objectius i elecció de la mostra.
 • Recerca de la informació.
 • Anàlisi de la informació: DAFO i interpretació de dades.
 • Planificació estratègica: disseny i línies d’actuació.

PRESSUPOST GLOBAL I EXECUCIÓ

7.500€

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.